Tên tổ chức VPLS BBS
Địa chỉ 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Điện Thoại 35 146 773
Giám Đốc / Trưởng Phòng / Trưởng Chi Nhánh Nguyễn Thị Minh Hồng
Văn Phòng Giao Dịch / Chi Nhánh